ספת מותג+עיצוב אתר sur mesure by אלירן ברדוגו about us | portofolio | contact us
designers follow us on facebook
 
        Logo branding website // logo charte graphique
site internet // לוגו למיתוג אתר אינתרנת

eliran bardugo, luxury touch

   
OUR PORTOFOLIO / notre book
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

boss/lacoste/keds
chez eugene
l’assiette
vintage 61
suzette
buki
360˚

mettoudi law
nabeth
valia
naaryo
astronomy israel
yekev gilad
rinatilakel

Eliran bardugo
and more ...

 

<<last

next>>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
luxury hotels/exclusive/advertising/the brand SUR MESURE by Eliran Bardugo
עיצוב לוגו/עיצוב אתרים/עיצוב גרפי/בניית אתרים/לוגLogo branding / website design
Here we worked to reach european luxury with a touch of israeli way of life. We work with his crew to have a perfect luxury understanding from both side of the mediteranean sea. We chose a reference to cigar, gold for the sparkling and brightness.
 
Le défi de ce projet était d'obtenir du luxe européen avec une touch d'art de vivre Israélien. Nous avons travaillé avec son équipe afin d'arriver à une perfection compréhensible des deux côtés de la méditérannée. Nous avons choisi un marron référence au cigare, de l'or pour la richesse et le blanc comme ecrin.

launch the website: www.surmesure-il.co.il

  about us | portofolio | contact us | quote or question  
    developed & designed by twindesigners.com