ספת מותג, l'assiette restaurant in mitzpe ramon about us | portofolio | contact us
designers follow us on facebook
 
       

Logo, wine label, napkin // logo, étiquette de vin, serviette
// לוגו, תוויות יין, מפיות

vin de soif, martesh, תויות יין
ספת מיתוג/image de marqueספת מיתוג/image de marque

   
OUR PORTOFOLIO / notre book
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

boss/lacoste/keds...
chez eugene
l’assiette
vintage 61
suzette
buki
360˚

mettoudi law
nabeth
valia
naaryo
astronomy israel
yekev gilad
rinatilakel

Eliran bardugo
and more...

 

<<last

next>>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
luxury hotels/exclusive/advertising/the brand L'assiette
עיצוב לוגו/עיצוב אתרים/עיצוב גרפי/בניית אתרים/לוגLogo / branding
L'assiette, the plate in french, was the second restaurant of chez Eugène's owner, Arnaud. It is a restaurant with a homely and warmly atmosphere. We opted for green and red, strong colors, which contrast with the interior design of the restaurant quite white. The shape of the logo refers to the name of the restaurant and the police a rather popular french early 20's century idea. Napkins very pop art, and for the wine label, the idea of little french winemaker, small fresh wine to share with friends.
 
L'assiette est la deuxième table de Chez Eugène. Etait un restaurant à l'ambiance bonne franquette. Nous avons opté pour du vert et du rouge, des couleurs fortes, qui tranchent avec le design interieur assez blanc du restaurant. La forme du logo reprend le nom du restaurant et la police; une idée plutôt populaire. Des serviettes très pop art, et pour l'étiquette de vin, l'idée du petit vin frais et sans soif à partager entre amis.

 

  about us | portofolio | contact us | quote or question  
    developed & designed by twindesigners.com